Zaslanie príspevku

Zaslanie príspevku 15. jún 2018
Potvrdenie prijatia príspevku  15. júl 2018

Publikovanie príspevkov
Texty referátov a posterov budú publikované in extenso v recenzovanom zborníku s prideleným ISBN číslom. Pri písaní textov dodržiavajte štruktúru vedeckej publikácie (úvod, materiál a metodika, výsledky, diskusia (tieto dve kapitoly môžu byť spojené), záver a literatúra). Používajte písmo „Times New Roman“, veľkosť 11 bodov, riadkovanie 1.0, v programe MS Word for Windows 2003 a vyššie. Názov práce (uveďte v jazyku slovenskom a anglickom). Autorov textu (bez titulov) a plnú adresu pracoviska napíšte malými písmenami. Potom vynechajte jeden riadok a pokračujte v písaní textu, začnite abstraktom v jazyku slovenskom a pokračujte abstraktom v jazyku anglickom a potom ďalej ÚVOD ... . Rozsah príspevku spolu s prílohami (tabuľky, obrázky, schémy a pod.) môže mať maximálne 3 strany. Text posielajte elektronicky na adresu: alica.kocisova@uvlf.sk

Vzor
NÁZOV (v slovenskom jazyku)
TITLE (v anglickom jazyku)
Smutný M., Karfiolová E.*, Landerov K.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra epizootológie a parazitológie, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika; smutny@uvlf.sk
*Ústav parazitológie Slovenskej akadémie vied, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovenská republika
ABSTRAKT (v slovenskom jazyku), ABSTRACT (v anglickom jazyku), ÚVOD, MATERIÁL A METODIKA, VÝSLEDKY, DISKUSIA, ZÁVER, LITERATÚRA, POĎAKOVANIE

Pokyny pre prezentáciu prednášok a posterov
Na prezentáciu výsledkov bude k dispozícii dataprojektor. Autor príspevku bude mať na prezentáciu 10 minút + 5 minút na diskusiu. Rozmery posterov sú maximálne 110x80cm.