Organizačné pokyny

Miesto konania konferencie
Pavilón morfologických disciplín
UVLF v Košiciach
Komenského 73,
041 81 Košice, Slovenská republika

Účastnícky poplatok

 

Skorá registrácia

(do 31. mája 2018)

Neskorá registrácia

(1. – 30. jún 2018)

Účastník

80€

100€

Doktorand

60€

80€

Platba účastníckeho poplatku je možná na mieste v deň konania konferencie.
Účastnícky poplatok zahŕňa program konferencie, propagačný materiál, zborník príspevkov, certifikát a občerstvenie počas prestávok.

Konferencia „Infekčné a parazitárne choroby zvierat“ je zaradená do celoživotného vzdelávania členov Komory veterinárnych lekárov SR.

Rokovací jazyk
slovenčina, čeština, angličtina

Informácie pre platbu
Majiteľ účtu:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice
Slovenská republika
Číslo účtu:
IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0007 2225
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 6378