Organizations

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
http://www.uvlf.sk/

Katedra epizootológie a parazitológie
http://www.uvlf.sk/sk/organizacna-struktura/katedra-epizootologie-a-parazitologie

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
http://www.svps.sk/

Komora veterinárnych lekárov SR
https://www.kvlsr.sk/

Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA
http://www.mpsr.sk/

Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied
http://pau.saske.sk/svk/

Slovenská parazitologická spoločnosť
http://www.saske.sk/pau/sps.html

Waves Slovakia pri UVLF v Košiciach
http://wavesweb.org/

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach
http://www.ivvl.sk/